Zarz±d | Galeria zdjêæ | Szkolenia | (845) 940-4999 | Kontakt
212-480-5395 | Statut | Akty prawne | Linki

 

 

 

Aktualno¶ci

 

21.02.2018r.


Walne Zgromadzenie Cz³onków Stowarzyszenia Pilotów w £odzi

W dniu 21 lutego odby³o siê Walne Zgromadzenie Cz³onków Stowarzyszenia Pilotów Wycieczek w £odzi. Spotkaniu sprawnie przewodniczy³ kol. Mariusz Wielebski. Przyjêli¶my sprawozdania Zarz±du: programowe i finansowe oraz na wniosek Komisji Rewizyjnego udzielili¶my Zarz±dowi absolutorium.

Tradycyjnie najwiêksze emocje skupia³y siê wokó³ planu dzia³alno¶ci, a w ich wyniku postanowili¶my w roku 2018:
-wyjechaæ na wspólne wycieczki do Lwowa, Oporowa i ew. Warszawy oraz na piknik integracyjny w okolice Pabianic,
-spotkaæ siê w ramach szkoleñ w Muzeum Herbsta, na Starym Cmentarzu i w Pa³acu Poznañskiego w £odzi,
-uczestniczyæ w Targach Turystycznych, Ogólnopolskiej Konferencji "Kultura i Turystyka" oraz ¦wiatowych Dniach Turystyki
- spotykaæ siê m.in. w celu wymiany do¶wiadczeñ tradycyjnie w trzeci± ¶rodê miesi±ca roku szkolnego poza terminami, w których wypadaj± wyjazdy.

Obiecali¶my sobie tak¿e zadbaæ o nasz± aktywno¶æ na stronie www Stowarzyszenia, solidno¶æ w zg³aszaniu siê na imprezy p³atne, zadbanie o poszerzenie grona naszego Stowarzyszenia o nowych cz³onków oraz o jego finanse. Serdecznie dziêkujemy wszystkim obecnym za pe³ne emocji i aktywne podej¶cie do naszych wspólnych spraw.
17.01.2018r.


Spotkanie naszych Cz³onków i prezentacje o smakach ¶wiata

Cz³onkowie Stowarzyszenia wymieniali sie do¶wiadczeniem kulinarnym - jakie dziwne rzeczy kosztowali, widzieli i w szczególnosci zapamiêtali...
10.10.2013r.


IX Forum Pilota¿u i Przewodnictwa - Ostróda, 6-8 grudnia 2013

Polska Federacja Pilota¿u i Przewodnictwa i Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek maj± zaszczyt zaprosiæ na IX Forum Pilota¿u i Przewodnictwa, które odbêdzie siê w Ostródzie.


Karta uczestnictwa i program:
TUTAJ
28.10.2012r.


VIII Forum Pilota¿u i Przewodnictwa - Warszawa, 7-9 grudnia 2012

Polska Federacja Pilota¿u i Przewodnictwa i Polskie Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek Zagranicznych przy wspó³udziale Stowarzyszenia Pilotów i Podró¿ników SADHU a tak¿e Warszawskiego Oddzia³u Przewodników PTTK maj± zaszczyt zaprosiæ na VIII Forum Pilota¿u i Przewodnictwa, które odbêdzie siê w Warszawie.


Karta uczestnictwa i program:
(856) 241-8455
13.02.2012r.


STANOWISKO ¦RODOWISKA TURYSTYCZNEGO z £ODZI i REGIONU £ÓDZKIEGO w SPRAWIE DEREGULACJI ZAWODÓW PRZEWODNIKA i PILOTA TURYSTYCZNEGO

¦rodowisko turystyczne w £odzi i Regionie £ódzkim, reprezentowane przez ni¿ej podpisanych, przedstawia nastêpuj±c± opiniê w tej sprawie: - po szerokich konsultacjach w ¶rodowisku spo³ecznym przewodników i pilotów turystycznych z £odzi i Regionu £ódzkiego stwierdzamy, ¿e jeste¶my zdecydowanie przeciwni podejmowaniu tego typu dzia³añ, bowiem prowadz± one do pogorszenia przejrzysto¶ci i jako¶ci oferowanych na rynku turystycznym us³ug. Wbrew zamierzeniom Pana Ministra takie postêpowanie nie sprawi, ¿e rynek ten stanie siê lepszy dla odbiorców us³ug w tym zakresie. Rozumiemy "wolny rynek" jako "wolny wybór", w tym przypadku osoby, która pe³ni rolê przewodnika czy pilota turystycznego. Propozycja Pana Ministra natomiast, naszym zdaniem, sprowadza siê do zamiany "wolnego rynku" w "wolno- amerykankê", w której ka¿dy, bez wzglêdu na posiadane wiadomo¶ci i umiejêtno- ¶ci, bêdzie móg³ braæ udzia³. Nie rozumiemy, dlaczego w tak bardzo odpowiedzialnych, wymagaj±cych posiadania wiedzy zawodach, mia³by pracowaæ ka¿dy, kto wyrazi na to ochotê, bez wzglêdu na kwalifikacje i predyspozycje. Dodatkowo Klient zosta³by pozbawiony mo¿liwo¶ci rozpoznania osoby posiadaj±cej umiejêtno¶ci potwierdzone uprawnieniami pañstwowymi. Nasze ¶rodowisko nie zamyka siê przed nap³ywem nowych osób, ale winny to byæ osoby, których wiedza i predyspozycje, niezbêdne w tych zawodach, zostan± poddane weryfikacji za pomoc± egzaminu pañstwowego. Wykonujemy bardzo odpowiedzialn± i wymagaj±c± wiedzy pracê. Latami doskonalimy swój warsztat zawodowy, nabywamy odpowiedniego do¶wiadczenia, które ma olbrzymie znaczenia w jej ca³okszta³cie, i nie mo¿emy pogodziæ siê z tym, ¿e przewodnikiem czy pilotem turystycznym mog³aby zostaæ osoba przypadkowa, w ogóle nie przygotowana do tych specyficznych zawodów. Oprócz posiadania wiadomo¶ci dotycz±cych Polski - jej historii, geografii, architektury, jak równie¿ szeroko rozumianych wiadomo¶ci na temat ¶wiata wspó³czesnego, na ka¿dym przewodniku i pilocie turystycznym spoczywa obowi±zek zapewnienia grupie czy indywidualnemu tury¶cie, ogólnie pojêtego bezpieczeñstwa(unikanie wszelkiego rodzaju zagro¿eñ, pierwsza pomoc przedlekarska itp.). Nabycie umiejêtno¶ci nale¿ytej opieki nad Klientami mog± zapewniæ jedynie szkolenia na wysokim poziomie, zweryfikowane pañstwowym egzaminem. O tym, kto bêdzie pracowa³ w tych zawodach, w koñcowym efekcie i tak zadecyduje Klient, ale musi on mieæ gwarancjê, i¿ osoba te zawody wykonuj±ca, posiada stosowny, pañstwowy certyfikat. W krajach europejskich, w których turystyka jest istotn± ga³êzi± gospodarki narodowej wymienione wy¿ej zawody ciesz± siê du¿ym presti¿em, i nie ma mowy o tym, aby kto¶ nieprzygotowany, przypadkowy, bez certyfikatu wydanego przez odpowiednie w³adze, móg³ je wykonywaæ. Pracuj±c jako przewodnicy i piloci turystyczni reprezentujemy wobec Klienta nie tylko siebie samych. Przede wszystkim reprezentujemy Polskê, przybli¿aj±c turystom nasz kraj, jego historiê i przebogate dziedzictwo, wreszcie budujemy jej wizerunek w ¶wiecie. Jest to niezwykle odpowiedzialne zadanie, i nie ka¿dy mo¿e mu podo³aæ. Mamy ¶wiadomo¶æ, ¿e w³a¶ciw± do wykonywania tych zawodów wiedzê i do¶wiadczenie zdobywa siê latami, ale na pocz±tku naszej zawodowej drogi w tym zakresie by³ zdany egzamin, który gwarantowa³ spe³nienie podstawowych standardów przygotowania do pracy. Innego sposobu, naszym zdaniem, nie ma - uwa¿amy go za sprawdzony. Bior±c pod uwagê powy¿sze, wzywamy do zweryfikowania stanowiska w sprawie deregulacji zawodów przewodnika i pilota turystycznego, a tym samym unikniêcia sytuacji, w której Klienci bran¿y turystycznej zostaliby nara¿eni, przez osoby przypadkowo wykonuj±ce te zawody, na zagro¿enie zdrowia lub ¿ycia, czy te¿ na uzyskanie nieprawdziwych informacji o naszym kraju.


Podpisali:
Stowarzyszenie Pilotów Wycieczek w £odzi, Izba Turystyki Ziemi £ódzkiej, Regionalna Organizacja Turystyczna, Biuro "Central Point", "Grupa Fabricum" - Anna Mokrosiñska, Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK, Centrum Informacji Turystycznej w £odzi, Studenckie Ko³o Przewodników Sudeckich Oddzia³ PTTK £ód¼-Polesie, Uniwersytet £ódzki Wydzia³ Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast i Turyzmu, Wy¿sza Szko³a Turystyki i Hotelarstwa w £odzi, PTTK Zarz±d Oddzia³u w £odzi, Ko³o Przewodników PTTK w £odzi.

 

www.piloci-lodz.pl
nasz adres: 90-301 £ód¼ ul. Wigury 12A
komórka 0609 797 279

(308) 990-8879  
   
 

9104052563 | Galeria zdjêæ | Szkolenia | Baza pilotów | Kontakt
Aktualno¶ci | StatutAkty prawne | Linki