secernent
KAROLANT
Oferta Kadry i Płace
(575) 347-1919
6209523321drop strake
o Nas
Nasi klienci303-889-6708
Kontakt
Biuro Usług Personalnych
Oferta Kadry i Płace
 

Usługa ta obejmuje przejęcie przez Naszą firmę całości spraw związanych z zatrudnieniem bez względu na formę związania zatrudnionego z zakładem pracy. Do podstawowych obowiązków jakie przejmujemy należą: prowadzenie akt osobowych, przygotowywanie pełnej dokumentacji zatrudniania, prowadzenie zestawień urlopów i nieobecności, zgłoszenia do ZUS, przygotowywanie list płac, monitorowanie wszelkich działań pracodawcy pod kątem ich zgodności z prawem.

" KAROLANT Biuro Usług Personalnych " obejmuje pakiet działań prezentowanych poniżej.

Administracja kadr:

 1. Weryfikacja i uzupełnienie istniejących oraz kompletowanie nowych akt osobowych.

 2. Stały nadzór nad dokumentacją kadrową zatrudnionych pracowników bez względu na formę zatrudnienia (umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa o dzieło).

 3. Kontrola i weryfikacja poprawności gromadzenia, przechowywania i archiwizowania dokumentacji kadrowej.

 4. Kontrola i weryfikacja poprawności i zgodności z obowiązującym prawem form zawierania umowy o pracę.

 5. Kontrola i weryfikacja aktualności badań lekarskich, szkoleń obowiązkowych oraz uprawnień do wykonywania określonych w umowie czynności.

 6. Rejestracja w ZUS nowo przyjętych pracowników, zgłaszanie zmian i wyrejestrowanie zwolnionych oraz nadzór nad dokumentacją ZUS w zakresie informacji kadrowych.

Administracja wynagrodzeń (Payroll Outsourcing):

 1. Miesięczne kalkulowanie wynagrodzeń z uwzględnieniem obciążeń podatkowo-ubezpieczeniowych pracodawcy i pracownika, potrąceń, dodatków itd.

 2. Sporządzanie list płac.

Sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych.

 1. Sporządzanie raportów wewnętrznych dla zarządu firmy.

 2. Zarządzanie płatnościami wynagrodzeń i zobowiązań finansowych.

Doradztwo kadrowe:

 1. Tworzenie i opiniowanie wewnątrzzakładowych aktów prawnych dotyczących sfery kadrowej pod względem ich zgodności z aktualnymi przepisami.

 2. Tworzenie dostosowanych do profilu przedsiębiorstwa Regulaminów Pracy, Wynagradzania oraz Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych, Instrukcji obiegu dokumentów, itd.

 3. Okresowe weryfikowanie pracowników i ich przydatności do pracy na określonych stanowiskach.

USŁUGI DODATKOWE

Rekrutacja i wstępna selekcja kandydatów do pracy

Usługa w zakresie rekrutacji polega na sporządzeniu pełnego opisu stanowiska pracy, na które dokonujemy rekrutacji, a nastepnie wyspecyfikowaniu cech kandydata idealnego. Dalsze działania dotyczą publikacji informacji w celu pozyskania określonej liczby kandydatów.

Obowiązkowe rozliczanie roczne Pracowników przez Pracodawców z Urzędem Skarbowym od 2011 roku

Pracodawca będzie musiał obliczyć podatek pracowników, wypełnić deklaracje i wysłać je do urzędu skarbowego. W rozliczeniu będzie musiał uwzględniać ulgi podatkowe, z których pracownicy korzystają. Pracownik, który zechce rozliczyć się sam, będzie musiał zawiadomić o tym pracodawcę.


 
preteach8065915894
Oferta Conroling finansowy i procesowy
nonpurchaserCennik
320-461-9578
shrublandNasi klienci
8194556832Kontakt